Στη διαδικασία αυτή έχουν πρόσβαση μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένα μέλη της Ομοσπονδίας.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ