Project Description

«Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων»

Αριθ.1500/3/1-γ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ’ αριθ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β’-1957/1.11.1999) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ.1500/3/1-κθ’ (ΦΕΚ Β1674/2003) Έγκριση της Αστυνομικής Διάταξης υπ’ αριθ. 8Α.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντος υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ, α’, δ’ και στ’ του Ν. 1481/1984 (Α’- 152) “Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α’- 49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α’- 147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Π.Δ. 141/1991 (Α’- 58) “Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών” .

3. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Α’- 118) “Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις”.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α’- 137) “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα”, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’154).

5. Το γεγονός ό1\ από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη, στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, λήψης μέτρων ασφαλείας σχετικών με τη διακίνηση και διαμονής προσώπων, καθώς και της διαφύλαξης της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων και της ασφάλειας των πελατών τους, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 – Γενικές υποχρεώσεις

Οι υπεύθυνοι των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2του Ν. 2160/1993 τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του διευθυντού, ο τίτλος και η διεύθυνση της επιχείρησης, ο αριθμός του ειδικού σήματος λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο του ορισθέντος ως υπευθύνου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της παρούσας Αστυνομικής Διάταξης.

Άρθρο 2 – Δελτία πελατών

1. Οι κατά το άρθρο 1 της παρούσας υπεύθυνοι υποχρεούνται να συντάσσουν, για κάθε πελάτη υπήκοο κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο άφιξης και αναχώρησης και να συμμορφώνονται προς τις, παρεχόμενες για το σκοπό αυτό, οδηγίες από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

2. Ο τύπος του δελτίου της προηγούμενης παραγράφου είναι ο παρακάτω:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ
Αύξων Αριθμός
Αριθμός Δωματίου
Είδος τουριστικού καταλύματος
Τάξης
Πόλη
Οδός
Αριθμός
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατέρα
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Υπηκοότητα
Διεύθυνση κατοικίας
Ημερομηνία άφιξης
Ημερομηνία αναχώρησης
Αριθμός δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου
Εκδούσα αρχή
Στοιχεία ανήλικου τέκνου
Υπογραφή δ/ντή ή υπευθύνου υπαλλήλου
Υπογραφή πελάτη
3. Η σύνταξη του ως άνω δελτίου γίνεται με την άφιξη του πελάτη και φέρει τις υπογραφές του πελάτη, του διευθυντή του τουριστικού καταλύματος ή του υπευθύνου υπαλλήλου του και περιέχει όλα τα ανωτέρω μνημονευόμενα στοιχεία. Το δελτίο αυτό παραμένει στην επιχείρηση για τρεις (3) μήνες και ελέγχεται από τις αστυνομικές αρχές. Αντίγραφο του εν λόγω δελτίου δύναται οποτεδήποτε να ζητείται από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Ασφάλειας και εν ελλείψει αυτού, από το Αστυνομικό Τμήμα ή τον Αστυνομικό Σταθμό.

4. Της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρέωσης εξαιρούνται τα τέκνα οικογενειών κάτω των δέκα τεσσάρων (14) ετών, τα οποία όμως θα συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο του συνοδεύοντα αυτό μέλους της ιδίας οικογένειας.

5. ‘Όταν πελάτες είναι τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1 του Π.Δ. 141/1991 επίσημα πρόσωπα, διπλωμάτες και θρησκευτικοί Αρχηγοί ή Επίσκοποι μπορεί να μη συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του δελτίου άφιξης και αναχώρησης.

6. Για τους καταλύοντες ομαδικά, άνω των δέκα ατόμων, στις επιχειρήσεις του όρθρου 1 της παρούσας, αντί δελτίου άφιξης και αναχώρησης, συντάσσεται από τους ανωτέρω υπόχρεους ονομαστική κατάσταση, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του δελτίου και την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης. Η κατάσταση αυτή, παραμένει στην επιχείρηση για τρεις (3) μήνες και ελέγχεται από τις αστυνομικές αρχές. Αντίγραφο της εν λόγω κατάστασης δύναται οποτεδήποτε να ζητείται από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας και εν ελλείψει αυτού, από το Αστυνομικό Τμήμα ή τον Αστυνομικό Σταθμό.

7. Οι υπεύθυνοι των ως άνω επιχειρήσεων απαλλάσσονται της υποχρέωσης σύνταξης των ανωτέρω δελτίων και ονομαστικών καταστάσεων. εφόσον τηρούν στην επιχείρησή τους ηλεκτρονικό αρχείο (Η/Υ) από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται σ’αυτά.

‘Αρθρο3 – Συμπλήρωση δελτίων

1. Οι υπεύθυνοι των, κατά το άρθρο 1 της παρούσας, τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται κατά τη συμπλήρωση των δελτίων άφιξης και αναχώρησης πελατών ή καταστάσεων, κατά περίπτωση, καθώς και κατά την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό αρχείο, να ζητούν και να συμβουλεύονται τα κατεχόμενα από αυτούς δελτία αστυνομικής ταυτότητας ή ταξιδιωτικά έγγραφα. Για όσους στερούνται δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή ταξιδιωτικών εγγράφων, η συμπλήρωση γίνεται με βάση άλλα αποδεικτικά των στοιχείων τους πιστοποιητικά και σε περίπτωση έλλειψης, βάση προφορικά δηλουμένων στοιχείων από τον πελάτη.

2. Οι πελάτες των πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων. υποχρεούνται να παρέχουν στα ανωτέρω πρόσωπα κάθε πληροφορία απαραίτητη για την ορθή συμπλήρωση των δελτίων και καταστάσεων, καθώς και για τον ακριβή χρόνο άφιξης και αναχώρησής τους.

Άρθρο 4 – Τήρηση βιβλίου πελατών

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο, θεωρούμενο από την αρμόδια κατά τόπο αστυνομική ή φορολογική αρχή, στο οποίο καταχωρούνται αμέσως μετά τη συμπλήρωση των δελτίων ή καταστάσεων άφιξης των πελατών τους, όλα τα διαλαμβανόμενα στα δελτία ή καταστάσεις στοιχεία, κατά συνεχή σειρά. Στο ίδιο βιβλίο συμπληρώνεται και η ημερομηνία αναχώρησης των πελατών.

2. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου του παρόντος αίρεται στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (Η/Υ) από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται σ’αυτό. Στην περίπτωση αυτή, εκτυπώνονται σχετικά παραστατικά, είτε για κάθε πελάτη, είτε για το σύνολο των πελατών μιας ημέρας, τα οποία ταξινομούνται κατά ημερομηνία και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (DOSSIER).

3. Τα βιβλία και οι ειδικοί φάκελοι φυλάσσονται με μέριμνα των διευθυντών ή ιδιοκτητών των οικείων επιχειρήσεων για δέκα (10) χρόνια μετά τη συμπλήρωσή τους και υπόκεινται σε έλεγχο από τις αστυνομικές αρχές.

Άρθρο 5 – Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 12 παρ. 6 του Ν.1481/1984, εφόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

Άρθρο 6 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Αστυνομική Διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο.

Άρθρο 7 – Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Αστυνομική αυτή Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1999. Ο Αρχηγός Αντιστράτηγος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(Εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1999 από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης).

ΔΕΛΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Αύξων Αριθμός

Αριθμός Δωματίου

Είδος τουριστικού καταλύματος

Τάξης

Πόλη

Οδός

Αριθμός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα πατέρα

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Υπηκοότητα

Διεύθυνση κατοικίας

Ημερομηνία άφιξης

Ημερομηνία αναχώρησης

Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου

Εκδούσα αρχή

Στοιχεία ανήλικου τέκνου

Υπογραφή δ/ντή ή υπευθύνου

Υπογραφή πελάτη