Project Description

Μείωση Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων από 2 % σε 0,50 %

Νόμος 3756 / 2009, Άρθρο 23 (ΦΕΚ Α 53 / 31-3-2009)

1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.

22/4/2008 : Ρύθμιση Οφειλών Τελών Παρεπιδημούντων: Άρθρο 26 του Νόμου 3649/2008 Δήμος Ερμούπολης

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών Νο 78, περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις. 19-12-2007

Σχόλια & Διευκρινήσεις της Ομοσπονδίας για την είσπραξη του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων από τους Δήμους: Ο Δήμος δεν μπορεί να υποχρεώσει τους επιχειρηματίες να καταβάλουν τέλη σύμφωνα με τις τιμές πόρτας, αφού ο νόμος επιτρέπει στο ξενοδόχο να κάνει εκπτώσεις μέχρι 50% από τις δηλούμενες τιμές.

Νόμος 3491, άρθρο 17, ΦΕΚ Α207 / 2-10-2006

3.α. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέλους, να υποβάλλουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, το είδος και η τάξη της επιχείρησης, η διεύθυνσή της, το τρίμηνο που αφορά η δήλωση, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που υπόκειται στο τέλος και το οφειλόμενο τέλος. Μαζί με την ανωτέρω δήλωση και προς έλεγχο της ακρίβειάς της οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίζουν στον οικείο Ο.Τ.Α. αντίγραφο των σχετικών καταχωρίσεων στο βιβλίο πελατών, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 8/1999 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1957 Β΄), καθώς και αντίγραφο της ισχύουσας δήλωσης τιμών. Η Δ.Ο.Υ υποχρεούται να αποδίδει στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα το εισπραττόμενο ποσό εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου από την είσπραξη μήνα.»

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2007

Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, κατέθεσε την Παρασκευή στη Βουλή ο κ. Ιωάννης Παρασκευάς, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σχετικά με τα τέλη διαμονής Παρεπιδημούντων, που καλούνται να πληρώνουν οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, με αριθμό δωματίων μικρότερου των οχτώ, βάση του άρθρου 17 παρ. 3α του Νόμου 3491/2006.

Όπως επεσήμανε ο κ. Παρασκευάς: “Οι επιχειρήσεις αυτές βάσει της κείμενης Νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων. Ο υπολογισμός των εσόδων αυτών των επιχειρήσεων γίνεται από τις υπηρεσίες βάσει των ελαχίστων τιμών που καθορίζει ο ΕΟΤ. Είναι γνωστό όμως ότι οι εισπραττόμενες τιμές είναι μικρότερες από τις λεγόμενες τιμές πόρτας. Κατά αυτό τον τρόπο οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων επιβαρύνονται για έσοδα που δεν έχουν πραγματοποιήσει”.

Βάσει λοιπόν των παραπάνω παρατηρήσεων ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζήτησε να πληροφορηθεί από τον αρμόδιο υπουργό αν το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προτίθεται να επανεξετάσει το πρόβλημα αυτό, που αφορά μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων στον τουριστικό τομέα και αν ναι με ποιό τρόπο.

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 16232/5797/ΕΓΚ.13/Αθήνα 10 Μαΐου 2006 : Επιβολή προστίμων για την μη υποβολή δήλωσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων από τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με το Κ.Β.Σ.

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθμ. 21/26723/11-7-2005 Εγκύκλιός μας , 2. Το υπ’ αριθμ. 48958/18-11-2005 έγγραφό μας

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 2946/2001, ορίζεται ότι «επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, βάσει των παρεχομένων εις τον δήμον ή την κοινότητα υπό της αρμοδίας οικονομικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιμον ίσο προς το δύο επί τοις εκατό (2%) του τέλους δι’ έκαστον μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενον να υπερβή το ισόποσον του τέλους».

Βάσει πληροφόρησης που έχει περιέλθει στο Υπουργείο μας από πολλούς δήμους και κοινότητες της Χώρας, συνάγεται ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και 7 δωμάτια δεν αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3345/2005, η ισχύς των οποίων έληξε στις 16-12-2005, με αποτέλεσμα να υπόκεινται πλέον σε υποχρέωση καταβολής προστίμου για την μη υποβολή της προβλεπόμενης δήλωσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων κατά τα τελευταία πέντε έτη (σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 2, παρ. 1 του α.ν. 344/1968).

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τις αρχές της καλής πίστης, της χρηστής διοίκησης και της προστασίας της εμπιστοσύνης του φορολογούμενου έναντι της φορολογούσης αρχής, θεωρούμε επιβεβλημένο να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Όπως προκύπτει από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αναφορικά με την επιβολή προστίμων του Κ.Β.Σ. και σε ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 8 του ν. 2523/1997, στην περίπτωση που δήμοι ή κοινότητες, με θετικές ενέργειές τους, δημιούργησαν την πεποίθηση στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ότι η συμπεριφορά τους, ως προς την μη υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη και μέχρι την έκδοση της σχετικής υπ’ αριθμ. 21 εγκυκλίου τον Ιούλιο 2005, ήταν σύννομη, δεν μπορούν ακολούθως να επιβάλλουν πρόστιμο, δηλαδή κυρώσεις, για την εν λόγω συμπεριφορά, η οποία προϋποθέτει υπαιτιότητα.

Δεδομένης της υπ’ αριθμ. 1014096/284/α0012/ΠΟΛ1043/10-2-2000 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί δυνατότητας απαλλαγής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. και όπως προκύπτει από τα πολλά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους Ο.Τ.Α. στο Υπουργείο μετά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, συνάγεται ότι πολλοί δήμοι και κοινότητες, μέχρι την έκδοση της υπ’ αριθμ. 21 εγκυκλίου μας, συνέβαλαν στη δημιουργία της εύλογης πεποίθησης, ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν είχαν υποχρέωση υποβολής της προβλεπόμενης δήλωσης για το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω Ο.Τ.Α, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία, έχουν μεν τη δυνατότητα βεβαίωσης και επιδίωξης είσπραξης του οφειλόμενου τέλους για τα τελευταία πέντε έτη, χωρίς όμως το αναλογούν πρόστιμο, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980.

Στην περίπτωση που ενώ έχουν συντρέξει οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ορισμένοι Ο.Τ.Α. έχουν ήδη βεβαιώσει πρόστιμα για την τελευταία πενταετία, θα πρέπει με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου να διαγραφούν τα πρόστιμα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235, παρ. 1, στοιχείο δ) του Π.Δ 410/1995 (Δ.Κ.Κ.).

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις για τα έσοδα, των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας σας, προς ενημέρωσή τους και ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών.

Τι ισχύει για τα καταλύματα που δεν τηρούν βιβλία ΚΒΣ. Εγκύκλιος 21/11-7-2005

Τα Τέλη Παρεπιδημούντων αποδίδονται στο Δήμο ή τη Κοινότητα που ανήκει η επιχείρηση, μέσα στην προθεσμία που ισχύει και για τη καταβολή του ΦΠΑ. Το ποσοστό είναι 2% επί των εισπράξεων.

Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Εσόδων – Εξόδων, ισχύουν όσα αναφέρονται στο έγγραφο ΑΠ.30396 του Υπουργείου Οικονομικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2005

Θέμα: Δημοτικά τέλη Τουριστικών Καταλυμάτων

Η «Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων» ενημερώνει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων με δυναμικότητα μέχρι και 7 δωμάτια, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ότι υποχρεούνται:

1. Να τηρούν βιβλίο Πόρτας θεωρημένο από το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους

2. Να αποδίδουν τα δημοτικά τέλη (2% επί των εισπραχθέντων) εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα. Τα μέχρι σήμερα Δημοτικά τέλη που δεν έχουν καταβάλλει, μπορούν να τα αποδώσουν στο Δήμο τους, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα. Για περισσότερες διευκρινήσεις να απευθυνθούν στο Δήμο τους.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2005

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΣΕΕΔΔΕ, στο ερώτημα: «Έχουν το δικαίωμα τα δημοτικά συμβούλια να καθορίζουν διαφορετικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα ξενοδοχεία και διαφορετικό για τα ξενοδοχειακά καταλύματα που ανήκουν σε μέλη μας; (ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα)»

Απάντηση
Τα σχετικά με την διαδικασία καθορισμού και υπόχρεων στην καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού στον αρμόδιο Δήμο ορίζονται από το άρθρο 25 παρ. 10 ν. 1989/1828, όπως ισχύει και το άρθρο 1 παρ. 4 ν. 25/1975, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, η είσπραξη διενεργείται από την ΔΕΗ και ο καθορισμός τόσο των υπόχρεων όσο και του συντελεστή πραγματοποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 25/1975 «προκειμένου περί ξενοδοχείων ύπνου, οι μεν χώροι οι διατιθέμενοι προς ύπνον ως και οι βοηθητικοί χώροι αυτών θεωρούνται ως κατοικίαι και τα επ’ αυτών τέλη υπολογίζονται επί τον ισχύοντα δια τας κατοικίας συντελεστήν, οι δε λοιποί χώροι (αίθουσαι διαλέξεων, εστιατόρια κλπ.) θεωρούνται ως ανήκοντες στην κατηγορίαν των λοιπών ακινήτων κλπ.»

Κατά το άρθρο 1 παρ. 4 ν. 25/1975 «δια της κατά την παρ. 1 αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία υποχρέων αναλόγως των παρεχομένων υπηρεσιών….. εξ’ ων δύο δια εστεγασμένους χώρους χρησιμοποιούμενους δια κατοικίαν…».

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει το πολύ μέχρι δύο –διαφορετικούς- συντελεστές για τους χώρους ύπνου των καταλυμάτων ή ξενοδοχείων, που εξομοιώνονται με «κατοικία» (η δε διαφορά τους, όπως προκύπτει από άλλες διατάξεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάσιο). Για τους λοιπούς χώρους μπορεί να ορίζει μέχρι 5 διαφορετικούς συντελεστές.

Ως εκ τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια από τον νόμο να καθορίζει διαφορετικό συντελεστή για τους διάφορους χώρους των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων και ελέγχεται μόνο στην περίπτωση που ο διαφορετικός συντελεστής για την κάθε κατηγορία ξεπερνάει το πενταπλάσιο (με προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 18 ν. 2218/1994 που εδρεύει στην περιφέρεια).

Με εκτίμηση, Αντώνης Μέγγουλης, Νομικός Σύμβουλος

12/1/2004

Με έγγραφό της (αρ.Πρωτ:515/12-1-04), η ΣΕΕΔΔΕ μας ενημερώνει ότι:

Οι εποχικές επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το διάστημα του χρόνου που δεν λειτουργούν.

Ο σχετικός Νόμος είναι ο Ν.429 της 30/8-3/9/1976 (ΦΕΚ Α235), Άρθρο 5:

« Άρθρο 5.

1. Βιομηχανίαι, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσαι εποχιακώς υποχρεούνται εις την καταβολήν τελών καθαριότητος και φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνον λειτουργίας και πάντως ουχί ολιγότερον του τριμήνου. Χρόνος μείζων του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μην.

2. Περι του χρόνου της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον δια αποφάσεως αυτού (εγκρινομένης υπο του Νομάρχου) [με το Π.Δ.22/4-8/1/1982 (ΦΕΚ Α3) καταργήθηκε ο ουσιαστικός έλεγχος (έγκριση) από το Νομάρχη] μετά προηγούμενην υποβολήν υπο του υποχρέου εις τον δήμον ή την κοινότητα υπευθύνου δηλώσεως του αρθ.1 του Ν.Δ.105/1969 «περι ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

3. Ο δήμος ή η κοινότης επι τη βάσει του καθορισθέντος χρόνου προσδιορίζει το εις τετραγωνικά μέτρα πλασματικόν εμβαδόν, το οποίο πολλαπλασιαζόμενον επι τον ισχύοντα κατά κατηγορίαν συντελεστήν αποδίδει ποσόν τελών ίσον προς το αναλογούν εις τον χρόνον λειτουργίας.

4. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται η άσκησις των ενδίκων μέσων των προβλεπομένων υπο των διατάξεων του αρθρ.72 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ/τος, ως τούτο τροποποιηθέν δια του αρθρ.40 του Ν.Δ.4260/1962 ισχύει νυν, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρ.1, παρ.6 του παρόντος νόμου»