Project Description

9-7-2012

Τμήμα Παραπόνων και προστασίας καταναλωτή-τουρίστα.

Το Τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Τουρίστα/Καταναλωτή είναι αρμόδιο για:

1. Τη συγκέντρωση, κατάταξη, αξιολόγηση και διερεύνηση παραπόνων και
καταγγελιών στις οποίες προβαίνουν οι τουρίστες και αφορούν οποιοδήποτε θέμα (όπως, οργάνωση αρχαιολογικών χώρων, αεροδρομίων, λιμανιών, κακομεταχείρισης ζώων κτλ.).

2. Τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για τη λήψη αναγκαίων μέτρων.

3. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συντονισμού ΠΥΤ και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των πορισμάτων που προκύπτουν από ελέγχους.

4. Την ενημέρωση των καταναλωτών – ενδιαφερομένων τόσο ιδιωτικών όσο και
δημόσιων φορέων.

5. Τη μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των
τουριστών.

Πώς μπορώ να καταθέσω μια καταγγελία;
Οι καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν: (α) μέσω ταχυδρομείου, (β) με e- mail μέσω της κεντρικής σελίδας του ΕΟΤ, και (γ) τηλεφωνικώς στο 1572.

Σχετική νομοθεσία:
Ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α’ 284 26/27.9.1977) Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων Ν. 1652/1986 (ΦΕΚ 167 Α) Σχέσεις Ξενοδόχων και Πελατών αυτών Π.Δ. 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Ν. 393/76 (ΦΕΚ 199/Α΄) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Προϊστάμενος : Κατσιμπίρη Παγώνα
Τηλ : 210 8707712
Fax : 210 8707791
E-mail: katsimpiri_p@gnto.gr

http://gnto.gov.gr/?q=el/node/123

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
http://www.gnto.gov.gr/
______________________________________________________________________

Διεύθυνση Επιθεώρησης
H Διεύθυνση Επιθεώρησης διενεργεί τους πάσης φύσεως ελέγχους (τακτικούς–έκτακτους) στις τουριστικές επιχειρήσεις όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων της χώρας. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα για την εξέταση των καταγγελιών και παραπόνων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το λειτουργικό επίπεδο των τουριστικών επιχειρήσεων και τις σύννομες ή μη πρακτικές.

Συγκροτείται από τα εξής δύο Τμήματα:

To Τμήμα Γενικής Επιθεώρησης

To Τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Τουρίστα/Καταναλωτή

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διευθύντρια : Μακροπούλου Ελευθερία
Τηλ : 210 8707832
Fax : 210 8707791
E-mail : makropoulou_e@gnto.gr
Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. ΦΕΚ.Β195/2012

Απαγόρευση καπνίσματος

Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών

Οι υποχρεώσεις των ξενοδοχείων αλλά και των πελατών τους έχουν κωδικοποιηθεί από διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τον νόμο 1652/1986 της Ελληνικής νομοθεσίας.

Διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ξενοδόχων και των πελατών αυτών περιέλαβε ο Αστικός Κώδικας του 1946 (άρθρα 834-838) που προβλέπουν:

ευθύνη του ξενοδόχου για βλάβη, καταστροφή ή αφαίρεση των πραγμάτων, που φέρνουν οι πελάτες μαζί τους στο ξενοδοχείο, εκτός εάν η ζημία οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, επισκέπτη, συνοδό ή υπηρέτη του, στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος ή σε ανωτέρα βία.

συγκεκριμένο περιορισμό της ανωτέρω ευθύνης για χρήματα, χρεόγραφα ή τιμαλφή (μέχρι 30.000 δρχ. ανά πελάτη).

απόσβεση της αξίωσης του πελάτη για αποζημίωση, εάν καθυστερήσει να αναγγείλει τη ζημία στον ξενοδόχο.

ακυρότητα κάθε μονομερούς γνωστοποίησης του ξενοδόχου, που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του.

νόμιμο ενέχυρο του ξενοδόχου επί των πραγμάτων, που έφερε μαζί του ο πελάτης στο ξενοδοχείο, για τις απαιτήσεις του από τη διαμονή του πελάτη στο ξενοδοχείο και άλλες συναφείς παροχές.

Μερικές σημαντικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπουν τα ακόλουθα:

Ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να νοικιάζει τα δωμάτια του ξενοδοχείου του και να παρέχει τις υπηρεσίες, που διαφημίζει σε όποιον πελάτη το ζητήσει (με κάποιες εξαιρέσεις λχ. περίπτωση μέθης του πελάτη).

Μπορεί να ζητήσει προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού αντιτίμου της διαμονής (ημέρες διαμονής Χ ημερήσια τιμή), που δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής της μιας ημέρας.

Σε κάθε δωμάτιο είναι αναρτημένη πινακίδα με τις ισχύουσες τιμές.

Την ημέρα αναχώρησης, ο πελάτης θα πρέπει να εγκαταλείψει το δωμάτιο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αν παραμείνει, σε συμφωνία με τον ξενοδόχο, μέχρι τις 18μμ πρέπει να πληρώσει επί πλέον μισό ημερήσιο μίσθωμα. Αν παραμείνει και μετά τις 18μμ πρέπει να πληρώσει επί πλέον ένα ολόκληρο ημερήσιο μίσθωμα.

Η τιμή του δίκλινου δωματίου είναι ίδια με την τιμή δωματίου διπλής κλίνης, εφόσον το δωμάτιο έχει χαρακτηριστεί δίκλινο. Εάν δίκλινο δωμάτιο καταλαμβάνεται από ένα άτομο, χρεώνεται το 80% της τιμής του δίκλινου, εφόσον, όμως, το ποσό αυτό δεν είναι μικρότερο της τιμής του μονόκλινου δωματίου του ίδιου ξενοδοχείου. Η προσθήκη μιας επί πλέον κλίνης σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο προσαυξάνει την τιμή του δωματίου κατά 20%.

Ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών

Λεπτομερείς διατάξεις για τις σχέσεις ξενοδόχων – πελατών, περιλαμβάνει ο «Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων – πελατών» (Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αριθ. 503007/76, που τροποποιήθηκε με την Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αρ. 535813/79). Η απόφαση αυτή κυρώθηκε με το Ν. 1652/86 για την χρονομεριστική μίσθωση, άρθρ.9 . Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τις καθημερινές σχέσεις (αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις) ξενοδόχων και μεμονωμένων πελατών αλλά και τουριστών, που διακινούνται σε ομάδες με οργανωμένα τουριστικά προγράμματα (πακέτα).

Για όλα τα καταλύματα Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων ισχύει ο παρακάτω “Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών” καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες του ΕΟΤ και του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά.

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί το νομοθετικό κείμενο, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση των βασικότερων όρων της ξενοδοχειακής μίσθωσης, και κατ’ αναλογίαν της μίσθωσης τουριστικού καταλύματος γενικά, καθώς και την καταγραφή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και του ξενοδόχου αλλά και -κυρίως- του πελάτη. Ο Κανονισμός θεσπίστηκε με απόφαση του Γ.Γ. ΕΟΤ του 1976 (με ορισμένες τροποποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν το 1979) και κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1652/1986 (ΦEK 167 A’)

Πλήρες κείμενο του Κανονισμού (άρθρ.8 Ν.1652/86)

Kυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση 503007/1976 (ΦEK 166) του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού “Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών”, που έχει ως εξής: 1) Aριθ. 503007 Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.

O ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ TOY E.O.T.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 4 του Δ/τος της 1ης Νοεμβρίου 1938 “περί προσόντων Ξενοδόχων και Ξενοδοχείων”.

2. Του A.N. 1565/1950 όπως αυτός κυρώθηκε με το N. 1624/1951 και συμπληρώθηκε με τα N.Δ. 3430/1955, N.Δ. 4109/1960 και N.Δ. 201/1974.

3. Τη με αριθ. 156/29-1-1976 απόφαση του Δ.Σ. E.O.T., αποφασίζομε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό που αφορά στις σχέσεις των Ξενοδόχων και πελατών αυτών, και έχει ως εξής:

‘Άρθρο 1
O ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου του σε κάθε πελάτη, να διαθέτει και να παρέχει πράγματι όσες ανέσεις διαφημίζει για το ξενοδοχείο του (π.χ. κολυμβητική δεξαμενή, αθλοπαιδιές, νυκτ. κέντρο, ομβρέλες, ανάκλιντρα, αμμώδη ακτή κλπ).

O ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, αν ο πελάτης:

α) Είναι ολοφάνερα ασθενής

β) Ευρίσκεται σε μέθη

γ) Είναι ρυπαρός

Απαγορεύεται στον ξενοδόχο να μισθώνει ένα μέρος των δωματίων του ξενοδοχείου του με παράλληλη ανάληψη της υποχρέωσης να μη ενοικιάσει τις υπολειπόμενες κλίνες σε άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς ή Τουριστικά Γραφεία (αποκλειστικότητα).

‘Άρθρο 2
O ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς μέσα σε 3 ημέρες, ότι αποδέχεται ή όχι τις παραγγελίες για ενοικίαση δωματίων που έχουν διαβιβαστεί σ’ αυτόν εγγράφως, τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς και σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του μισθώματος μιας ημέρας.

H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με τη λήψη της προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή με την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο.

‘Άρθρο 3
Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε. Αν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

‘Άρθρο 4
O πελάτης δικαιούται να κάμει χρήση:

α) Τουριστικά δωματίου ή διαμερίσματος που ενοικίασε

β) Των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου που προορίζονται για τους πελάτες.
Αν ο πελάτης απαιτήσει αποκλειστική χρήση ομβρέλας, ανάκλιντρου κλπ, που τυχόν διατίθενται από την επιχείρηση, ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει ειδική πληρωμή βάσει προκαθορισμένου τιμολογίου.

Τουριστικά δωμάτιο ή το διαμέρισμα που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός, κατά την ενοικίαση ρητά δήλωσε.

‘Άρθρο 5
H ενοικίαση του δωματίου θεωρείται ότι έγινε για μια ημέρα, εκτός αν άλλως, ρητώς, συμφωνηθεί μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη.

‘Άρθρο 6
H ενοικίαση θεωρείται ότι ανανεώνεται αμοιβαίως για κάθε επόμενη ημέρα, εφόσον ο ξενοδόχος δεν ειδοποιεί τον πελάτη ότι λήγει η μίσθωση και ο πελάτης δεν ειδοποιεί τον ξενοδόχο ότι δεν θα συνεχίσει τη μίσθωση.

H ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται από την προηγούμενη ημέρα, διαφορετικά δεν ισχύει για την ίδια ημέρα, αλλά για την επόμενη.

‘Άρθρο 7
Σε περίπτωση που λυθεί η μίσθωση του δωματίου, κατά το προηγούμενο άρθρο, ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας. Αν αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος δικαιούται να αποβάλει από το δωμάτιο τις αποσκευές του.

‘Άρθρο 8
Αν το δωμάτιο εκμισθωθεί για ορισμένο χρόνο, ο ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύσει τη μίσθωση πριν περάσει ο χρόνος που συμφωνήθηκε, εκτός αν ο πελάτης:

α) Παραβεί τον παρόντα Kανονισμό

β) Ασθενήσει από μεταδοτική νόσο ή άλλη νόσο που προκαλεί ενόχληση στους λοιπούς πελάτες του ξενοδοχείου

γ) Παραβεί τα χρηστά ήθη

Αντίστοιχα ο πελάτης οφείλει:

α) Να δεχθεί το δωμάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή με εντολή του μέσω τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία του.

β) Να διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης.
Ταξιδιωτικούς πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ημερομηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που να αποδεικνύεται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

H πιο πάνω συμφωνία μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της μίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

‘Άρθρο 9
H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης. H ημέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζεται, εκτός εάν ο πελάτης δεν εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα της ημέρας αναχώρησης, οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

‘Άρθρο 10
O ξενοδόχος οφείλει να διαθέτει στους πελάτες τα δωμάτια που έχει αποδεχθεί έπειτα από παραγγελία έγγραφη, τηλεγραφική ή με συμβόλαιο – συμφωνητικό. σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή τους σε άλλο ξενοδοχείο της ίδιας τουλάχιστον τάξης και στην αυτή πόλη, που να διαθέτει εν πάση περιπτώσει τις ίδιες ανέσεις και τις προϋποθέσεις διαμονής (θάλασσα αθλοπαιδιές κλπ), όπως αυτές που διαφημίζονται για το δικό του ξενοδοχείο. Στην περίπτωση αυτή ο ξενοδόχος οφείλει να καταβάλει εξ ιδίων τα έξοδα μεταφοράς και την επί πλέον διαφορά τιμής που τυχόν υπάρχει μεταξύ του δικού του και του άλλου ξενοδοχείου. Εφόσον τα παραπάνω δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστούν, ο ξενοδόχος υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη με το σύνολο της τιμής διαμονής και για όλο το χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε, είτε αυτός (πελάτης) έχει προέλθει σε απευθείας συμφωνία με το ξενοδοχείο, είτε είναι κομιστής διατακτικής πρακτορείου (VOUCHER) που εκδόθηκε ύστερα από Συμφωνητικό – Συμβόλαιο που ισχύει.

Απαγορεύεται στον ξενοδόχο να συνάπτει συμβάσεις εκμισθώσεις για κλίνες περισσότερες από εκείνες που διαθέτει το ξενοδοχείο του.

Παράβαση της ανωτέρω διάταξης θέλει επιφέρει ως διοικητική κύρωση κατά του ξενοδόχου τον υποβιβασμό του ξενοδοχείου στην αμέσως κατώτερη τάξη για ένα χρόνο.

‘Άρθρο 11
Συμφωνίες – Συμβόλαια μεταξύ ξενοδόχων και Τουριστικών Γραφείων ή Ταξιδιωτικών Οργανισμών είτε ομάδων πελατών για κράτηση αριθμών κλινών για ορισμένη χρονική περίοδο, με σκοπό τη συνεχή αποστολή εναλλασσόμενων πελατών (ALLOTMENT), πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός των λοιπών όρων:

α) Την τιμή απλής διανυκτέρευσης που συμφωνήθηκε με πρωινό ή με ημιδιατροφή ή με πλήρη διατροφή.

1) Ταξιδιωτικούς συμφωνημένα πρωινά και γεύματα (TAMΠΛ NTOT) πρέπει να διατίθενται σε τιμή και σύνθεση, όπως καθορίζεται κάθε φορά από τις Αγορανομικές Διατάξεις.

2) Απαγορεύεται στα ξενοδοχεία που δεν διαθέτουν εντός αυτών εστιατόρια και κυλικεία να συνάπτουν συμβόλαια μισθώματος κλινών με πρωϊνό, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή.

3) Ομοίως απαγορεύεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση των εστιατορίων και κυλικείων που τυχόν λειτουργούν μέσα στο ξενοδοχείο σε πρόσωπα ξένα προς την επιχείρηση, γιατί καθίσταται σαφές εν προκειμένω ότι η ευθύνη της επιχείρησης είναι ενιαία για όλα τα τμήματα της Ξενοδοχειακής Mονάδας.

β) Τον τύπο των δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, απλά ή με λουτρό.

γ) Την ακριβή χρονική διάρκεια της μίσθωσης.

δ) Τον αριθμό διανυκτερεύσεων που κατά μήνα συμφωνήθηκε κατ’ ανώτατο και κατώτερο όριο.

‘Άρθρο 12
1) O ξενοδόχος δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολή που επέχει θέση αρραβώνα μέχρι ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό που προκύπτει από τη συμφωνία που έγινε.
2) Σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής εντόκως, καθώς και για τα λοιπά δικαιώματα που θα προκύψουν ενδεχομένως υπέρ του αντισυμβαλλόμενου. Παράλληλα αυτή η συμπεριφορά του ξενοδόχου θα θεωρηθεί βαρύτατο παράπτωμα και θα επισύρει σε βάρος του αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις εκ μέρους του E.O.T.
3) Σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συμφωνήθηκε για κάθε μήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση υπολογιζόμενη στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης και ανερχόμενη στο μισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT που παραμένει ακάλυπτο.

H εν λόγω αποζημίωση μπορεί να συμψηφιστεί με την τυχόν προκαταβολή που κατατέθηκε.

‘Άρθρο 13
1) Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισμός δικαιούται να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο των συμφωνημένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι μία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD).

2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσμευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι μία (21) ημερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συμφωνημένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωμένη κράτηση με VOUCHER ή με ROOMING LIST.

3) Ταξιδιωτικούς Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμούς αναλαμβάνουν υποχρεωτικά, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισμένο ποσοστό του συνόλου των συμφωνημένων ALLOTMENTS κατά τη μέση (AΠPIΛIOΣ – MAΪOΣ – OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο. Τουριστικά ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά μήνα από τους αντισυμβαλλόμενους. Στην περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, μείωση των κλινών που συμφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχμής (IOYNIOΣ – IOYΛIOΣ – AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ).

4) Ταξιδιωτικούς τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να χορηγούν στους ξενοδόχους, σε χρόνο που ρητά καθορίζεται από τη σύμβαση, δεσμευτική κατάσταση των κρατήσεων τους για την περίοδο 1/7 έως 15/9. Αντίστοιχα οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον αριθμό των κλινών της ανωτέρω κατάστασης, επαυξημένο κατά 30% για την αντιμετώπιση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.

H παράγραφος 3 τροποποιήθηκε και η παράγραφος 4 προστέθηκε ως έχουν με την 535813/27-9-79 απόφαση του Γ.Γ. E.O.T.

‘Άρθρο 14
Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχει πινακίδα θεωρημένη από την Αστυνομία, όπου να αναγράφονται στις οικείες στήλες αναλυτικά, η τιμή του δωματίου, οι σχετικές προσαυξήσεις και η συνολική τιμή, που θα προκύψει από την άθροιση τούτων και επί πλέον το αντίτιμο του πρωϊνού και του γεύματος σύμφωνα με τις Αγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και εφόσον βεβαίως αυτά παρέχονται, ώστε οι πελάτες να έχουν επακριβή ενημέρωση για το συνολικό ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν για τη διαμονή τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

‘Άρθρο 15
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον E.O.T. το δικαίωμα υποχρεωτικής παροχής πρωϊνού ή γεύματος οφείλουν να προσθέτουν στην τιμή του δωματίου και μάλιστα στο ακέραιο και τις τιμές που καθορίζονται από τις Αγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και να προσφέρουν με τη σύνθεση που προβλέπεται από τις παραπάνω Αγορανομικές Διατάξεις τα εν λόγω εδέσματα.
Ταξιδιωτικούς ξενοδοχεία στα οποία παρέχεται το δικαίωμα υποχρεωτικής ημιδιατροφής, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο στους πελάτες κατά την άφιξή τους και να αναρτούν σχετική ενδεικτική πινακίδα σε εμφανή θέση της υποδοχής και του υπνοδωματίου.

‘Άρθρο 16
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας οφείλουν να εισπράττουν όλο το χρόνο τις τιμές που δηλώθηκαν στον E.O.T. και εγκρίθηκαν απ’ αυτόν. Απαγορεύεται η είσπραξη τιμών κατώτερων ή ανώτερων από αυτές που δηλώθηκαν, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις Υπουργικές Αποφάσεις περί τιμών ξενοδοχείων.

Για τη διαπίστωση της πιστής τήρησης των ανωτέρω, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να:

α) Υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του E.O.T. τα συμβόλαια που υπογράφτηκαν μεταξύ αυτών και των Τουριστικών Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού εις διπλούν, για έλεγχο και θεώρηση

β) Θέτουν υπόψη των αρμόδιων οργάνων του E.O.T. για έλεγχο τα βιβλία (MAIN COURANTE) της ημερήσιας κίνησης και χρέωσης των πελατών καθώς και τα αντίγραφα των λογαριασμών που επιδίδονται στους πελάτες.

Συμβόλαια που δεν υποβλήθηκαν για θεώρηση και έλεγχο, όπως πιο πάνω, δεν θα έχουν καμιά αποδεικτική ισχύ για τον E.O.T., σε περίπτωση που θα ανακύψει διαφορά ανάμεσα στους συμβαλλόμενους.

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις που φθάνουν μέχρι την ανάκληση του διορισμού του υπεύθυνου Δ/ντή του ξενοδοχείου, εφόσον τα συμβόλαια φέρουν την υπογραφή του και τον υποβιβασμό της Ξενοδοχειακής Mονάδας στην τάξη εκείνη που αντιστοιχούν οι εισπραττόμενες τιμές κατά τη διαπίστωση της παράβασης (B.Δ. 27/4 – 14/5/1937 άρθρ. 10).

‘Άρθρο 17
O ξενοδόχος, για την εξυπηρέτηση των πελατών, υποχρεούται να διατηρεί ανοιχτό το ξενοδοχείο του για όλο το 24ωρο, διαθέτοντας υπάλληλο υποδοχής κατά τη διάρκεια της ημέρας και νυχτοθυρωρό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επίσης υποχρεούται να έχει για όλο το 24ωρο σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο του ξενοδοχείου του.

‘Άρθρο 18
Οι υπεύθυνοι Δ/ντές που διορίζονται με απόφαση του E.O.T., είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την τήρηση του παρόντος Kανονισμού και για τους νόμους που αφορούν στα ξενοδοχεία και τις λοιπές διατάξεις.

Οι επιχειρηματίες ξενοδόχοι οφείλουν να μην παρεμβαίνουν στα καθήκοντα του Δ/ντή. στην περίπτωση της παρέμβασης ο Δ/ντής υποχρεούται να υποβάλει σχετική αναφορά στην αρμόδια Yπηρεσία του E.O.T.

Παράβαση των ανωτέρω επισύρει διοικητικές κυρώσεις τόσο σε βάρος του Δ/ντή όσο και σε βάρος της Επιχείρησης.

‘Άρθρο 19
Οι λογαριασμοί πελατών εισπράττονται συνήθως κάθε εβδομάδα. O ξενοδόχος όμως δικαιούται να ζητήσει την εξόφλησή τους και καθημερινώς.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού, ο ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθεί τη συνέχιση της μίσθωσης του δωματίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά την αναχώρηση του οφειλέτη πελάτη όλα τα αντικείμενά του που έχουν εισκομιστεί ή παραδοθεί σ’ αυτόν από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.Δ. 5205/1931.

‘Άρθρο 20
O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον ξενοδόχο ή στον εντεταλμένο Δ/ντή του ξενοδοχείου τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους.

Για τα λοιπά αντικείμενα που εισκομίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.

Επίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαγιά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος.

‘Άρθρο 21
Σε περίπτωση ασθένειας από μολυσματική ή μεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή θανάτου ή αυτοκτονίας του πελάτη μέσα στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση από τον πελάτη ή από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζημίες που προήλθαν από το συμβάν.

Τουριστικά ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του E.O.T.
O πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο ξενοδοχείο και οφείλεται σ’ αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

‘Άρθρο 22
O πελάτης υποχρεούται:

α) Να υπογράψει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις Αρχές.

β) Να παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο. ο ξενοδόχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να διαθέτει και δεύτερο κλειδί για κάθε δωμάτιο της Ξενοδοχειακής του Mονάδας.

γ) Να δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου. Επισκέψεις στα δωμάτια απαγορεύονται, εκτός αν ο πελάτης διαθέτει διαμέρισμα.

‘Άρθρο 23
Απαγορεύεται:
α) H παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψημάτων καθώς και η εστίαση μέσα σ’ αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE.

β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
γ) H χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι’ άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό και ξυριστική μηχανή.

δ) H πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού.

ε) H τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών.
στ) H μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων.

ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικίδιων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος.

η) Ταξιδιωτικούς τυχερά παιχνίδια.

θ) H μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

ι) H μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού.

‘Άρθρο 24
O πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο προσωπικό του ξενοδοχείου και για κάθε παράπονο εναντίον του να αναφέρεται στη Δ/νση, η οποία και υποχρεούται να τον ικανοποιήσει στο μέτρο του εφικτού και νόμιμου.

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Kανονισμού, θορυβεί συστηματικά, ενοχλεί τους λοιπούς πελάτες και γενικά συμπεριφέρεται ανάρμοστα σ’ αυτούς και το προσωπικό, μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Δ/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει μέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωμάτιο από τις αποσκευές του.

‘Άρθρο 25
Αν εκδηλωθεί κρούσμα μολυσματικής νόσου οι οικείοι του άρρωστου και ο θεράποντας ιατρός οφείλουν αμέσως να ειδοποιήσουν τη Δ/νση του ξενοδοχείου, το οικείο Αστυνομικό Τμήμα και το πλησιέστερο Υγειονομικό Kέντρο.

‘Άρθρο 26
Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Kανονισμού, ο πελάτης ή ο ξενοδόχος μπορούν, αν χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Τουριστική Αστυνομία ή ελλείψει αυτής, στις λοιπές Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόμιμη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων του Kανονισμού αυτού.

‘Άρθρο 27
O Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών που ίσχυε με την 7778/31-3-1955 απόφασή μας καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.

H παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 1976

O Γενικός Γραμματέας TZANNHΣ TZANETAKHΣ

O κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του E.O.T., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Regulations Concerning The Hoteliers And Their Clients

Article 8 of the Law 1652/30-10-86 (Govern. Gazette F 167 A΄) The decision No 503007/1976 (Gov. Gazette F 166 B΄) taken by the Secretary General of the NTOG about the REGULATIONS CONCERNING THE HOTELIERS AND THEIR CLIENTS has been ratified and it is a provision of the above law from its publication in the Government Gazette, as follows:

Article 1
The Hotelier is obliged to lease the vacant rooms of his Hotel to any client, to hold at his disposal and provide him with every comfort advertised for his Hotel (e.g. swimming pool, sport-grounds, might club, umbrellas, couches, sandy beach etc).

The Hotelier may refuse the leasing, if the client:

a) Looks conspicuously ill

b) Is under the influence of alcohol

c) Has an untidy appearance

The leasing of part of the Hotel’s capacity is forbidden if at the same time the Hotelier is put under the obligation not to let the remaining beds to certain persons, tour operators or travel agencies.

Article 2
The Hotelier is obliged to answer within 3 days by letter or telegram about the acceptance or not of the booking of the rooms which was made either by letter or telephone or telegram. In affirmative cases he has the right to ask an advanced payment up to 25% on the total of the price agreed for the overnights of the period the client will be staying at the Hotel. This advanced payment can not be lower than one day’s rate. The reservation is considered definite either upon receipt of the above mentioned advanced payment or as soon as the reservation is accepted by the Hotelier in writing.

Article 3
The person who made a reservation of rooms for a certain period of time and did not use them either for the whole period or for part of it should pay compensation to the Hotelier equal to the half of the price he should pay if he used them. If the client however advised the Hotelier about the cancellation 21 days in advance he is exempt from any obligation and if he Hotelier has received any payment must refund it immediately.

Article 4
The client is entitled to make use of

a) The reserved room or suite.

b) The public areas such as lounge, library etc.

In case a client wishes to have an exclusive use of articles belonging to the Hotel (umbrella, couch etc.), he may be asked to pay an extra charge based on a pre-fixed price-list. The use of the reserved room or suite is allowed exclusively by the person who reserved it or by those declared at the reservation by this person.

Article 5
The leasing of the room is considered to be made for one day, unless otherwise it has been agreed between the Hotelier and the client.

Article 6
The leasing is considered mutually renewed for each following day as far as the Hotelier does not inform the client about the expiry of the leasing and the client does not inform the Hotelier that he will not prolong it. This notice must be given one day in advance, otherwise it is not valid for the day it is given but the following day.

Article 7
In the case of the completion of the room’s leasing, as it is mentioned in the previous article, the client is obliged to evacuate the room the latest at 12.00. If the client stays longer than this time and up to 18.00 he has to pay of one day’s rate. If he stays past 18.00 he has to pay a day’s rate. If the client refuses to pay, the Hotelier has the right to take his luggage out of the room.

Article 8
If the room is leased for a fixed time, the Hotelier has not the right to break the lease before the lapse of the agreed time, unless the client:

a) Transgresses the present regulations

b) Is taken ill suffering from a contagious disease or any other disease causing inconvenience to other clients.

c) Behaves against the commonly accepted moral law.

The client equally must:

a) Accept the room reserved by him or by a third party acting by order of him, unless the room is not the one ordered .

b) Keep the room up to the end of the agreed time otherwise he is obliged to pay compensation to the Hotelier equal to the half of the amount of the money he should pay for overnights if he was making use of the whole time.

The above applies also in the case of the client does not arrive at the Hotel on the date agreed unless “force majeure” reasons prevented him. These reasons should be certified by unshakable proofs. The agreement between the Hotelier and the client about the duration of the leasing is valid provided that it can be proved.

Article 9
The day of arrival is considered as a full day as far the rate is concerned, regardless the time of arrival. The day of departure is not counted unless the client does not evacuate the room up to 12.oo of the day of his departure, in which case applies the article 7 of the present regulations.

Article 10
The Hotelier should hold at the clients disposal the rooms of which has accepted the booking either by letter or telegraph or by signing a contract, being obliged otherwise to secure their stay in another Hotel at least of the same class, situated in the same town and being equipped with the same as his own Hotel amenities. In such a case the Hotelier should pay the transfer expenses as well as possible difference in price between his Hotel and the one his clients are accommodated.

If the above is not possible to be guaranteed the Hotelier has the obligation to compensate the client with the price agreed for the whole time he would stay at the hotel; the client may have come to an agreement by contacting directly the Hotel or he may possess a voucher issued by a Travel Agency who has signed a contract with the Hotelier.

The Hotelier is not allowed to overbook his bed capacity by signing relevant contracts. Transgression of the above provision will bring about an administrative sanction against the Hotelier consisting in the degradation of his Hotel to the immediately lower class for one year.

Article 11
Agreements-Contracts between Hoteliers and Tour Operators or Travel Agents or groups of clients concerning the reservation of a number of beds for a certain period of time for the accommodation of alternating clients (Allotments) should include amongst other possible stipulations, the following:

a) The agreed price for overnight or bed and breakfast or half pension or full pension

1) The agreed “table d’ hote” breakfast and meals should be offered at the price fixed by the Market Inspection Police regulations. They should also consist of what is provided by the relative regulations of the said authorities.

2) It is forbidden to Hoteliers whose Hotels are not equipped with restaurants or snack-bars to sign contracts for bed and breakfast or half pension or full pension accommodation.

3) It is also forbidden the letting or sub-letting of the restaurants or the snack-bars of the Hotel to alien to the Hotel people, because the responsibility for the Hotel is unfied for all its sections.

b) The kind of room (single, double, with or without bathroom).

c) The precise duration of the leasing.

d) The agreed minimum and maximum of overnights per month.

Article 12
1. The Hotelier has the right to ask an advanced payment, as a deposit, up to 25% on the whole amount that has been agreed.

2. If the Hotelier transgresses the agreement he is obliged to refund immediately the advanced payment plus interest and satisfy all rights that may have arisen in favour of the other party; at the same time his conduct will be considered as a serious misdeed and bring about him very strict administrative sanctions by the NTOG.

3. In case the Tour Operator or the Travel Agent does not cover the agreed minimum of the allotment the Hotelier has the right to ask a compensation based on the agreed price per overnight and amounting to the half of the remaining uncovered amount for the minimum of the allotments.

The above compensation is possible to be counterbalanced if adequate advanced payment has been made.

Article 13
1. A Tour Operator or Travel Agent has the right to cancel part of the total of the agreed beds without obligation of paying a compensation as long as the Hotelier is advised accordingly by certified means at least 21 days before the agreed date of the client’s arrival (Release period).

2. The Hotelier equally is entitled to a release period of 21 days before the fixed date of the clients’ arrival for those agreed beds for which there is not a reservation certified by either voucher or room list.

3. The Tour Operator or Travel Agent is obliged by the allotment contract to cover a certain percentage of the agreed allotment during the shoulder months (April, May, October),otherwise the allotment contract is ipso jure null. The above percentage is freely determined per month by the contracting parties. In case the Tour Operator or Travel Agent does not fulfill this obligation, the hotelier is entitled to reduce the number of beds agreed for the high season (June, July, August and September) in proportion to the percentage which was not covered by the allotment.

4. The Tour Operator or Travel Agent is obliged by the allotment contract to forward to the hotelier in a period of time explicitly determined in the contract a binding rooming list containing his reservations for the period from 1/7 up to 15/9, otherwise the allotment contact is ipso jure null. The hotelier is respectively obliged to ensure the number of beds of the above list increased by 30% for late bookings.

Paragraph 3 was amended and Par. 4 was added in the 535813/27-9-79 Decision of the Secretary General of the NTOG.

Article 14
In each room there must be a notice duly ratified by the Police in the respective columns of which it should be mentioned analytically the room rate, the relative additional increases and the total amount resulting from their addition plus the price of breakfast and dinner according to the Market Inspection Police regulations in force of that time. The purpose of this notice is the precise information of the clients on the total amount of money they are obliged to pay for their stay in the Hotel’s room.

Article 15
Hotel enterprises which have been granted by the NTOG the right to offer compulsory breakfast or dinner must add on the room rate the prices of the said meals in full, as they are fixed by the Market Inspection Police. These meals should also consist of what is provided by the relative regulations of the said authority. Hotels which have been granted the right of compulsory half pension should advise their clients accordingly upon their arrival; a relevant notice should also be placed in a conspicuous place in the reception room and the bedroom.

Article 16
Hotel enterprises all over the country should charge throughout the year the prices declared to the NTOG and approved by it, in connection with the determined by Ministerial Decisions regulations on hotel prices. The charging of prices lower or higher to those declared is forbidden.

For ascertaining the true observance of the above, the Hoteliers are obliged to:

a) Submit to the competent department of the NTOG for control and ratification the contracts, in duplicate, which were signed between them ant the Tourist Offices in Greece and abroad.

b) b) Hold for control at the disposal of the NTOG inspectors the books of the daily traffic and the clients’ debit as well as the copies of the bills issued to the clients.

Contracts not submitted to the NTOG for control and ratification as above, will be of no proving value for the NTOG in case a difference should arise between the contractors.

Against the transgressors of the above provisions administrative sanctions will be imposed including even the revocation of the appointment of the Hotel Director as long as the contracts bear his signature and the degradation of the Hotel unit to that class to which corresponds the price charged when the relevant transgression was ascertained (R.D. 27/4-14/5/1937, article 10).

Article 17
The Hotelier for the clients’ convenience, is obliged to keep his Hotel open on 24 hour basis, employing a receptionist during the day and a nightporter at night. He must similarly ensure the operation of the Hotel’s telephone exchange during the whole day and night.

Article 18
The appointed by decision of the NTOG managing Directors are responsible for the observance of the present regulations as well as other to Hotels laws and provisions.

The Hoteliers should not interfere in the director’s duties; the later being obliged in a opposite case to submit a relevant report to the competent NTOG department.

Failing of the above will bring about administrative sanctions against both the director and the Hotelier.

Article 19
The clients’ accounts are usually settled on a weekly basis. The Hotelier however has the right to ask for their settlement daily.

In case of no prompt settlement of the account, the Hotelier has the right to refuse a further leasing of the room or the bed and to withhold at the departure of the debtor-client all articles brought into or delivered by him according to the L.D. 5205/1931, article 5.

Article 20
The client upon arrival at the Hotel must hand over to the Hotelier or to the competent director, the precious or of considerable value articles and the money that he carries with him, against receipt. In an opposite case the Hotelier is not responsible for possible loss of the said articles or money.

For the rest of the articles which were brought into by the client, the Hotelier is exempt from any responsibility if the loss or damage is due to the negligence of the client or the people who accompany him or visit him or are employed by him.

The Hotelier is also exempt from any responsibility if the damage or the destruction or the loss of the article is due to “force majeure” reasons (earthquake, fire etc.) or to its peculiar nature.

Article 21
In case of illness due to an infectious or contagious or mental disease as well as in case of death or suicide of a client within the Hotel, the Hotelier is entitled to compensation by the client or his beneficiaries for the expenses or damages he underwent as a result of the happening.

The amount of the compensation is defined by a decision of the NTOG Secretary General.

The client is responsible for any damage or loss the Hotel has suffered (breakage of glasses, crockery, wash basins, damage of furniture, carpets, clothing etc.) owing either to him personally or to his visitors or to persons employed by him or to any person for which he is responsible.

Article 22
The client is obliged:

a) To sign as soon as he arrives at the Hotel the registration forms ordered by the authorities.
b) To hand over to the porter’s office his room key each time he goes out of the Hotel, the Hotelier having the obligation to provide two keys for each room of his Hotel.
c) To receive his visitors in the reception rooms of the Hotel unless he is staying in a suite.

Article 23
It is forbidden:

a) The preparation of meals or decorations by the clients in the Hotel room; also the taking of meals in the room with the exception of sick clients or those that have asked for room service.

b) The use of the clients of petrol engines, electric apparatus etc.

c) The use of electric current for other purposes than lighting and shaving.

d) The washing of linen or any other kind of clothing into the rooms.

e) The placing of any kind of luggage in the corridors of the Hotel.

f) The changing of position of the room’s furniture and the operating of holes into the walls for hanging photographs or other object.

g) The keeping of domestic animals into the Hotel unless the Hotel is equipped wth special facilities.

h) The gambling.

i) Noisy music and songs and any kind of gathering that may cause inconvenience to other clients. For noise made by children under age or any inconvenience caused by them their parents or guardians are responsible.

j) The use by the clients of towels, linen and any other kind of clothing outside the room.

Article 24
The client should behave with affability towards the Hotel personnel and possible complaints against them should be reported to the Hotel management who must take adequate steps to satisfy the client in so far as it is possible and legal.

If the client violates the provisions of the present regulations, continually makes noise, disturbs the client and in general behaves towards the Hotel personnel and the clients in an improper way, he may be considered as undesirable and be asked to leave the Hotel within 24 hours and evacuate his room.

Article 25
If a client gets attacked by an infectious disease his relatives or his friends and his attending doctor should immediately advise the Hotel management, the Police Station of the are and the nearest medical department accordingly.

Article 26
In case of violation of the present regulations the client or the Hotelier may, if need be, address themselves to the Tourist Police or, in place where no Tourist Police Stations are established, to any Police Authorities who are obliged to give all possible legal assistance and impose the application of the provisions of the present regulations.

Article 27
The regulations concerning the Hoteliers and their clients by virtue of our decision No 7778/31-3-1955 are abolished as from publication of the present.

Athens, January 29th , 1976

TZANNIS TZANNETAKIS

Secretary General

2) These regulations can be amended by decisions of the General Secretary of NTOG published in the Government Gazette.

Article 9
This law becomes effective from its publication in the Government Gazette.

We order the publication of the present in the Government Gazette and its enforcement as law of the State.

Athens, October 14th , 1986

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

CHRISTOS ANT. SARTZETAKIS

THE MINISTERS

Γενικές διατάξεις που αφορούν τα καταλύματα και ισχύουν την 1/2/2009

1) Δεν επιτρέπεται η άγρα πελατών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.2160/1993, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2636/1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.3498/2006.

2) Το θεωρημένο αντίγραφο της ετήσιας εγκεκριμένης Δήλωσης Τιμών αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του εντύπου του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

3) Σε κάθε δωμάτιο ή διαμέρισμα πρέπει να υπάρχει αναρτημένος σε εμφανές σημείο, Τιμοκατάλογος του τρέχοντος έτους, θεωρημένος από τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ.

4) Οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν:

a) «Βιβλίο κινήσεως πελατών» (πόρτας), θεωρημένο αρμοδίως (από ΔΟΥ ή Αστυνομία), το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν των άλλων και τα στοιχεία ταυτότητος – διαβατηρίου των πελατών.

b) «Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» θεωρημένο αρμοδίως από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία.

c) «Βιβλίο εντυπώσεων» σύμφωνα με την υπ’αριθ. 523994/8.5.2000 εγκύκλιο Γ.Γ. ΕΟΤ.

d) Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας του καταλύματος, πάντα σε ισχύ.

e) Εφόσον διαθέτει βόθρο το κατάλυμα, τη Βεβαίωση από το τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας για τη καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, πάντα σε ισχύ.

5) Οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται – αναγομώνονται κάθε έτος και να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχου. Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν, ανα πάσα στιγμή..

6) Στις ελάχιστες τιμές καθώς και στις εγκεκριμένες συμπεριλαμβάνονται:

a) Οι νόμιμοι φόροι, ήτοι ΦΠΑ και Δημοτικός Φόρος.

b) Παροχή θερμού ύδατος υποχρεωτικά καθ’όλο το 24ωρο.

c) Παροχή θέρμανσης το χειμώνα σε όλους τους χώρους.

d) Παροχές εντός των δωματίων: Ψυγείο, θυρίδες φύλαξης τιμαλφών, τηλεόραση, κλιματισμός, χρηματοκιβώτιο, κουζινάκι, σεσουάρ, σαμπουάν, σαπούνια κλπ. Εφόσον υπάρχουν μέσα στα δωμάτιά, οι πελάτες δικαιούνται να τα χρησιμοποιούν χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

e) Καθημερινός καθαρισμός και αλλαγή του ιματισμού κάθε δύο μέρες στα καταλύματα τεσσάρων κλειδιών.

f) Καθαρισμός και αλλαγή του ιματισμού κάθε δύο μέρες στις υπόλοιπες κατηγορίες κλειδιών. Τα σεντόνια για όλες τις κατηγορίες πρέπει να είναι λευκά.

7) Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται.

8) Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η μίσθωση τους ανά χώρο ή ανά κλίνη.

9) Η χρήση κοινοχρήστων ντους που εξυπηρετούν τα απλά δωμάτια των καταλυμάτων ενοικιαζομένων δωματίων δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

10) Εφόσον δίκλινο δωμάτιο διατεθεί σε μεμονωμένο άτομο θα εισπράττεται το 80% της τιμής του δίκλινου δωματίου και δεν θα υπολείπεται της τιμής του μονόκλινου της αντίστοιχης τάξης κατά την αυτή χρονική περίοδο.

11) Όταν σε μονόκλινο δωμάτιο υπάρχει ημίδιπλη κλίνη και διαμένουν σ’αυτό δύο άτομα τότε θα εισπράττεται η τιμή του μονόκλινου προσαυξημένη κατά 20% χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του δίκλινου δωματίου.

12) Δυνατότητα παροχής πρωινού έχουν μόνο τα καταλύματα που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αίθουσα πρωινού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

13) Δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις των εγκεκριμένων τιμών πλην μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

a) Επιβαρύνσεις

i) Επιτρέπεται η προσαύξηση κατά 10% στις εγκεκριμένες τιμές εφόσον ο ενοικιαστής παραμείνει στο κατάλυμα μέχρι και δύο διανυκτερεύσεις.

ii) Εάν από τον πελάτη ζητηθεί προσθήκη κλίνης πέραν των εγκεκριμένων, τότε η τιμή προσαυξάνεται κατά 20%.

b) Εκπτώσεις:

i) Σε ειδικές περιπτώσεις οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων μπορούν για μεμονωμένους ενοικιαστές να προβαίνουν σε εκπτώσεις μέχρι 30% επί των εγκεκριμένων τιμών και μέχρι 50% για GROUPS και συμβάσεις ALLOTMENT, με την προϋπόθεση ότι η τιμή του δωματίου που θα προκύψει από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή της κατηγορίας κλειδιών που ανήκει η μονάδα.

ii) Ειδικά για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, οι επιχειρηματίες μπορούν, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ αυτών και των φορέων του Δημοσίου που εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά, να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 50% επί των εγκεκριμένων τιμών.

iii) Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που το Υπουργείο Παιδείας ή Κρατικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεσολαβούν για τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών καθώς επίσης και για μεμονωμένους φοιτητές και σπουδαστές.

14) Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να δηλώνουν τις ετήσιες τιμές τους, το αργότερο μέχρι 31 Μαίου και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύματος, στη Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ή στα τοπικά Σωματεία Τουριστικών Καταλυμάτων που ανήκουν στην Ομοσπονδία. Επιχειρηματίες που δεν δηλώνουν τιμές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει τις τιμές του προηγούμενου έτους ανά χρονική περίοδο, αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών της κατηγορίας τους. Σε περίπτωση που είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της κατηγορίας τους. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται όμως να σφραγίσουν στην τοπική Ομοσπονδία, μέλος της ΣΕΕΔΔΕ, νέες πινακίδες τιμών (τιμοκαταλόγους) για το τρέχον έτος, προσκομίζοντας την εγκεκριμένη περσινή αίτηση-δήλωση τιμών.

15) Στις επιχειρήσεις που δεν θεωρούν τιμοκαταλόγους εγκαίρως, επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ πρόστιμο 300 €.

Χρήσιμα

Γραμμή Προστασίας Τουρισμού : Τηλ. : 1572
ΕΟΤ: www.gnto.gr
Κεντρικά γραφεία ΕΟΤ Αθήνας: Τσόχα 7, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 8707000, E-mail: ‘; document.write( ” ); document.write( addy_text97605 ); document.write( ‘<\/a>‘ ); //–> , Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά: 08.00-15.00, Σάββατο και Κυριακή : κλειστά
Περιφερειακη Υπηρεσια Τουρισμου Κυκλαδων : Θυμάτων Σπερχειού 11 – 84100 Σύρος, Τηλ. : 22810 86725, 82375, Fax : 22810 85275