Project Description

ΘΕΜΑ : Κήρυξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ ΣΕΤΚΕ-ΠΟΕΕΤ, ως γενικώς υποχρεωτικής.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Υπεγράφησαν από την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, οι Αποφάσεις για την επέκταση τριών Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που αφορούν τους κλάδους των τραπεζών και των πάσης φύσεως μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων όλης της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Από 10/5/2019 ισχύει για τους εργαζόμενους στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας, η ΣΣΕ που υπέγραψε το προεδρείο της ΣΕΤΚΕ και επιβαρύνει χωρίς λόγο όλους πλέον τους επιχειρηματίες του κλάδου πανελληνίως.

 

Συγκεκριμένα το ΦΕΚ 1604, τεύχος Β΄ της 10.5.2019, αναφέρει: «Κήρυξη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικών»

Αποφ. οικ. 18869/914 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 8.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α’ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
 4. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωών Υπουργών και Υφυπουργών».
 5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
 6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 32921/2175/13.6.2018 Εγκύκλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ- 465Θ1Ω-9ΚΩ).
 7. Το υπ’ αριθμ. ΕΞ-180217-2019/10001/22.4.2019 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
 8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 22.4.2019.
 9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.
 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 8.2.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΔΕΝ 2019, τεύχος 1747 σελ. 207) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας», με Πράξη Κατάθεσης 1/11.2.2019, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

 

Υπολογισμός μισθών εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα:

Τι επιβάρυνση επιφέρει στις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων- διαμερισμάτων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, αυτή η συμφωνία της ΣΕΤΚΕ;

 

Παράδειγμα 1: Έστω ότι μια επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων που δεν είναι μέλος Συλλόγου που ανήκει σε Ομοσπονδία της ΣΕΤΚΕ, προσλαμβάνει εποχιακή ρεσεψιονιστ, με 10ετή προϋπηρεσία, απόφοιτο Τουριστικής σχολής και παντρεμένη:

 • Πριν την 10/5/2019: ο μηνιαίος μισθός που έπρεπε να καταβάλλει, ήταν 650 €, χωρίς ειδικές επιβαρυντικές δεσμεύσεις επαναπρόσληψης – απόλυσης – αποζημίωσης δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα.
 • Μετά την 10/5/19: ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός που πρέπει να καταβάλλει, είναι 1.100 €, συν ειδικές επιβαρυντικές δεσμεύσεις επαναπρόσληψης – απόλυσης – αποζημίωσης δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα, συν τις ανάλογες αυξημένες εργοδοτικές εισφορές.

 

Παράδειγμα 2: Για περίπτωση πρόσληψης καθαρίστριας με 10 χρόνια προϋπηρεσίας:

 • Πριν την 10/5/2019: ο μηνιαίος μισθός που έπρεπε να καταβάλλει, ήταν 650 €, χωρίς ειδικές επιβαρυντικές δεσμεύσεις επαναπρόσληψης – απόλυσης – αποζημίωσης δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα.
 • Μετά την 10/5/19: ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός που πρέπει να καταβάλλει, είναι 1.006 €, συν ειδικές επιβαρυντικές δεσμεύσεις επαναπρόσληψης – απόλυσης – αποζημίωσης δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα, συν τις ανάλογες αυξημένες εργοδοτικές εισφορές.

 

Μπορείτε να κάνετε χρήση της On line εφαρμογής (*), για τον υπολογισμό των νέων αποδοχών των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα. Συμπληρώστε με προσοχή τα απαιτούμενα πεδία και δείτε άμεσα το μισθό, που αντιστοιχεί σε κάθε  ειδικότητά για το έτος 2019.

(*) https://www.ergasiaka-gr.net/2019/02/ypologismos-misthon-ergazomenon-sta-mi-kuria-touristika-katalumata-enoikiazomena-domatia-kai-diamerismata/

 

Δείτε το κείμενο της ΣΣΕ ΕΔΩ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία «ΚΥΚΛΟΣ», καθώς και άλλες 6 Ομοσπονδίες, αμφισβητούμε ότι πράγματι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις (της παραπάνω παραγράφου 6) για την κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 8.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ ΣΕΤΚΕ-ΠΟΕΕΤ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας».

Αμφισβητούμε ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες – μέλη της ΣΕΤΚΕ, απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, διότι οι επιχειρήσεις – μέλη της ΣΕΤΚΕ δεν ξεπερνούν το 17% των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων όλης της χώρας!

Σε Συλλόγους του κλάδου, είναι γραμμένοι λιγότεροι από το 25% των επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων. Από αυτό λοιπόν το 20-25%, ένα ποσοστό 25% βρίσκεται σε Συλλόγους που δεν είναι μέλη Ομοσπονδιών της ΣΕΤΚΕ. Άρα μέλη της ΣΕΤΚΕ δεν ήταν στις 8/2/19 παραπάνω από το 17 ή έστω 20% των επιχειρήσεων του κλάδου. Είναι μαθηματικά απίθανο, το 20% των επιχειρήσεων, να απασχολεί άνω του 51% των εργαζομένων.

 

Ήδη προβαίνουμε σε ενέργειες για να ελεγχθεί η νομιμότητα της σχετικής απόφασης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download